Artykuły

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2019/2020

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

na rok szkolny 2019/2020

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1. Uzyskały za poprzedni rok nauki (rok szkolny 2018/2019) średnią ocen  4,21,

2. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy (2018) nie może przekroczyć 650,00 zł netto, dla osoby samotnie wychowującej dziecko 740,00zł netto,

3. Złożą pełną dokumentację wymaganą w regulaminie stypendium.

Wnioski wraz z dołączoną dokumentacją należy składać do 13 września 2019r. do wychowawców:

  • Wniosek o stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (zał. 1 do Regulaminu) WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY,
  • Zbiorcze zestawienie potwierdzające status osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy (zał. 4 do Regulaminu) WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY,
  • Oświadczenie o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub w formie karty podatkowej (zał. 5 do Regulaminu) NIE WSZYSCY,
  • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy (zał. 6 do Regulaminu) WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY,
  • Oświadczenia: rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci; wnioskującego o sprawowaniu opieki przez jednego z rodziców (zał. 7 do Regulaminu) NIE WSZYSCY,
  • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY.
  • Dodatkowo  obowiązkowo należy złożyć takie dokumenty jak:

- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2018r. dla wszystkich osób pełnoletnich wchodzących w skład gospodarstwa domowego nawet jeśli wynoszą 0 zł, dotyczy to np. pełnoletniego rodzeństwa, które nadal się uczy lub samego wnioskodawcy klasy 3. i 4. Patrzymy na pełnoletność uzyskaną do końca 2018r. tzn. w tym roku mają 19 lat WSZYSCY,

- zaświadczenie z gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego wraz z ilością ha przeliczeniowych NIE WSZYSCY (stawka za 1ha przeliczeniowy wynosi 3399zł proszę ha przeliczeniowe z wszystkimi miejscami po przecinku pomnożyć przez tą kwotę),

- zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta o zameldowaniu wszystkich członków gospodarstwa domowego wymienionych w zał.4( wnioskodawca, którym jest uczeń, jego rodzice, rodzeństwo itd.) WSZYSCY,

–                    inne dokumenty określone w regulaminie stypendium ( KSERO AKTU ZGONU. ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI)  NIE WSZYSCY,

-      uczniowie klas 1, muszą dodatkowo dołączyć ksero świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum potwierdzone za zgodność z oryginałem OBOWIĄZKOWO WSZYSCY PIERWSZOKLASIŚCI,

Wniosek, regulamin i wymagane załączniki można uzyskać od wychowawcy, w pokoju nr 18, pobrać ze strony naszej szkoły w zakładce AKTUALNOŚCI lub  pobrać ze strony www.umww.pl Urząd/Departamenty/Departament Edukacji i nauki/Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym.

                                                                                               MARZENA SZTEKLARSKA

WNIOSEK O STYPENDIUM

Regulamin udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko

Zbiorcze zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy

Oświadczenie o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej

Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy

Zgoda o przetwarzanie danych osobowychLicznik wizyt

Today54
Yesterday154
Week2355
Month8689
All638222

Currently are 34 guests and no members online

Modified by Graph-Site-Net 2012