Artykuły

Nabór elektroniczny

Ósmoklasiści


Przed Wami wybór szkoły ponadpodstawowej, pierwsza naprawdę ważna decyzja w życiu nastolatka. Dokonanie trafnego wyboru w znacznym stopniu określi Wasze przyszłe, dorosłe życie. Przy podejmowaniu tej decyzji powinniście kierować się przede wszystkim zainteresowaniami oraz umiejętnościami i wiadomościami zdobytymi podczas nauki w szkole podstawowej i gimnazjum. Warto też zastanowić się nad perspektywą dalszego kształcenia i zatrudnienia.

Decyzji o wyborze szkoły nie należy odkładać na ostatnią chwilę. Nie należy również kierować się emocjami ani wyborem koleżanek i kolegów. To, co dobre dla innych, wcale nie musi być dobre dla Ciebie.

Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich – do których oddziałów będziesz kandydował, zapoznaj się z tymi szkołami. Przeanalizuj ich ofertę, odwiedź je, przeczytaj informacje o szkole w informatorach lub na stronie internetowej szkoły, przeczytaj obowiązujące w tych szkołach regulaminy rekrutacji, zapoznaj się z perspektywami dalszej kariery (pracy lub nauki), przeanalizuj swoje szanse dostania się.

W EKONOMIKU masz duży wybór oddziałów w kilku typach szkół, w tym:
- technik ekonomista,
- technik rachunkowości,
- technik organizacji turystyki,
- technik geodeta,
- liceum ogólnokształcące,
     - profil europejski (humanistyczny),
     - profil prozdrowotny (biologiczno-chemiczny).

Dokonując wyboru pamiętaj, że masz prawo kandydować najwyżej do trzech szkół, ale możesz w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów w określonej przez Ciebie kolejności. Wybierając większą liczbę oddziałów w tych szkołach, zwiększasz swoje szanse w trakcie rekrutacji. Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określasz swoją hierarchię – oddział wybrany jako pierwszy to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Oddział ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy.

Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy. Punkt Naboru właściwy dla szkoły pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata.

W tym roku szkolnym rekrutacja do szkół powiatu kolskiego będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Mamy nadzieję, że ten sposób naboru zaoszczędzi wszystkim niepotrzebnego stresu. Skróci też do minimum czas oczekiwania na wyniki.
Elektroniczny system działa według następujących zasad:
1. kandydat kwalifikuje się do przyjęcia w jednym oddziale,
2. usytuowanym najwyżej w jego hierarchii,
3. do którego „wygrał konkurencję” z innymi kandydatami.
Oznacza to, że kandydat nie blokuje miejsca w oddziałach niżej usytuowanych w jego hierarchii.

Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej będzie dostępne dla kandydatów w informatorze internetowym systemu Nabór.

Podanie o przyjęcie do szkoły wypełniasz w systemie Nabór. Po wypełnieniu wniosku w systemie Nabór, wybieramy i klikamy opcję Złóż wniosek (wtedy status dokumentu zmieni się z Nowy wniosek w rekrutacji podstawowej na Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej) i dopiero w tym momencie wniosek jest widoczny w szkole!

Jeżeli co najmniej jedna szkoła, do której chcielibyście się dostać, nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej dla szkół powiatu kolskiego, zasady obowiązujące w tej szkole mogą być odmienne.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz oferty szkół są umieszczone na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/kolo


UWAGA!
Zalecaną przeglądarką dla systemu Nabór jest przeglądarka Firefox.

PODSUMOWUJĄC :
WYPEŁNIAJĄC PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:
• Można kandydować do trzech szkół
• W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
• Im więcej klas zostanie wskazanych w podaniu w danym typie szkoły, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
• Wypełnione podanie należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
• Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.