Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

Technik Ekonomista

 

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

Szkoła ponadpodstawowa (5 lat nauki): geografia.

W roku szkolnym 2023/2024 - język angielski

Szkoła ponadgimnazjalna (4 lata nauki): język angielski, geografia

 

 ekonomista

 

Technik ekonomista poznaje podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania całej gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw. Zdobywa umiejętności związane ze stosowaniem prawa w prowadzeniu działalności, prowadzeniem dokumentacji biurowej i magazynowej, dokumentacji procesu sprzedaży, gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku, sporządzaniem biznesplanu. Zajęcia nauczą jak prowadzić rekrutację kandydatów do pracy, sporządzać dokumentację kadrową, prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi, rozliczać wynagrodzenia i składki ZUS, prowadzić analizę zatrudnienia i wynagrodzeń, ewidencję podatkową i rozliczenia podatkowe a także rozliczenia finansowe z kontrahentami i innymi podmiotami rynki finansowego oraz posługiwać się językami obcymi (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Szkoła organizuje praktyki zawodowe, które trwają 8 tygodni (4 tygodnie w klasie drugiej i 4 tygodnie w klasie trzeciej). Uczniowie mogą także korzystać z usług nowoczesnych laboratoriów praktyk na Politechnice Poznańskiej. Realizują tam treści kształcenia zawodowego przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania. Mają też możliwość odbywania staży zawodowych w wielu najlepszych przedsiębiorstwach na terenie województwa wielkopolskiego.

Dyplom technika ekonomisty otrzymuje absolwent, który potwierdzi kwalifikacje:

EKA.04  Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkole, w trzeciej i czwartej klasie dla absolwentów gimnazjum oraz w klasie trzeciej i piątej (koniec I semestru) dla absolwentów szkół podstawowych.

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w obszarze prac ekonomiczno-biurowych. Może również otworzyć własna firmę świadczącą usługi finansowe czy ubezpieczeniowe. 

Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość. Absolwent tego technikum może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych i na studiach wyższych.

Dzięki nauce na tym kierunku wszystkie studia ekonomiczne są znacznie łatwiejsze a zdobyta wiedza i umiejętności  sprawiają, że życie studenta staje się prostsze.

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok