Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH W KOLE

Radę Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole tworzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Dokumentem, który wyznacza cele, zadania i organizację Rady jest Regulamin Rady Rodziców przy ZSEA w Kole.

Rada Rodziców uczestniczy w działaniach dotyczących edukacji uczniów, opiniuje plany pracy szkoły, projekty oraz innowacje pedagogiczne. Pomaga dyrekcji w wypracowaniu perspektywicznego programu rozwoju placówki, jego bazy i wyposażenia.

Opiniuje pracę nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, prezentuje opinie rodziców i nauczycieli w istotnych sprawach opiekuńczo – wychowawczych szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców. Zebrane fundusze są pod kontrolą Rady Rodziców i w znaczący sposób wspomagają potrzeby szkoły. Dotyczy to m.in.:

  • wspierania szkolnych uroczystości,
  • dofinansowanie wycieczek szkolnych,
  • udzielanie zapomóg uczniom w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej,
  • zakupu paczek dla uczniów,
  • zakupu upominków i nagród,
  • finansowania wyjazdów uczniów na konkursy, olimpiady i zawody sportowe.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący Weronika Dudzińska
Z-ca przewodniczącej Monika Sobczyk
Sekretarz Jolanta Miłoś
Członek Zarządu Jarosław Pawlak
   

Rada Rodziców podjęła decyzję o wysokości składek RR na rok szkolny 2022/2023 - 60 zł na rok. Składka może być płacona w dwóch lub więcej ratach.

Rada Rodziców wyraziła chęć objęcie uczniów ZSEA ubezpieczeniem NNW w roku szkolnym 2022/2023. Składka ubezpieczenia NNW wynosi 38 zł i jest płatna do 30 września 2022 r.

Rodzice mają możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na rzecz Rady Rodziców u skarbnika klasowego, bezpośrednio u wychowawcy lub w kasie szkoły.

Dobrowolne wpłaty można również wpłacać na konto Rady Rodziców z dopiskiem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy do której uczęszcza.

Nr konta 44 8543 0000 2005 4500 0130 0001

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok