Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

W dniu 20 listopada 2019r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Kolskiem reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kolskiego, w imieniu którego działają: Starosta Kolski – Robert Kropidłowski i Wicestarosta Kolski – Sylwester Chęciński, a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Dereń” reprezentowanym przez dr Lesława Derenia*. W/w przychodnia będzie świadczyła usługi ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Usługi stomatologiczne świadczy: lekarz stomatolog - Pan Dawid Kacprzak, który przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 12.30 oraz od 14.30 do 17.30, po wcześniejszym umówieniu wizyty (tel. kontaktowy 63 261 94 41), ul. Toruńska 28, 62-600 Koło.

* aktualnie: NZPOZ Dereń Sp. z o.o.

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok