Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

W dniu 16.04.2024r. udaliśmy się na wycieczkę do szkółki leśnej w Kiejszach. Celem naszego wyjazdu było odbycie warsztatów przyrodniczych pt. Przeciwdziałanie zmianom klimatu w Nadleśnictwie Koło. Bioróżnorodność", a także wzięcie udziału w akcji sadzenia drzew.

Na początku zajęć zorganizowanych przez Panią Natalię Szymańską - Podleśniczego Lipie Góry, uzyskaliśmy podstawowe informacje o Nadleśnictwie Koło. Dowiedzieliśmy się m.in.: na jakim terenie jest usytuowane, ile wynosi jego powierzchnia, jaka jest struktura: gatunkowa drzew, siedlisk, wiekowa drzewostanów oraz pozyskaliśmy informacje o przyjętych wiekach rębności dla głównych gatunków rosnących w Nadleśnictwie. Pani Natalia zaprezentowała także procentowy podział drzewostanów ze względu na pełnioną rolę (58,86%- lasy gospodarcze, 40,68%- lasy ochronne gł. wodochronne i glebochronne,0,46%- rezerwaty).

Podczas zajęć mogliśmy również zapoznać się z niezwykle ważnym dla Nadleśnictwa dokumentem, tj. Planem Urządzenia Lasu, zawierającym podstawowe zadania gospodarcze zatwierdzone przez ministra środowiska. Jest on opracowywany na okres dziesięcioletni i ma na celu prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej. Według niego podstawowym zadaniem leśniczych jest umożliwienie społeczeństwu korzystania z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania. Zrównoważone gospodarowanie lasami pozwalać ma na zachowanie ich w stanie niepogorszonym (a często poprawiać ich stan) dla przyszłych pokoleń. Szczególne traktowanie lasu wynika w dużej mierze z istotnych funkcji, jakie one pełnią dla ludzi i dla przyrody.

Pani Natalia uświadomiła nam, że gospodarka prowadzona w Nadleśnictwie musi w obecnym czasie uwzględniać także zmiany klimatyczne, jakie następują w efekcie globalnego ocieplenia. Jest to ważne dla zachowania zdrowia i piękna drzewostanu oraz bogactwa fauny i flory. Przykładem takich działań prowadzonych przez leśniczych jest dążenie do zmiany struktury gatunkowej lasów - eliminowanie sosny, a wprowadzanie gatunków drzew liściastych, bardziej przystosowanych do cieplejszego klimatu. Sosna dominująca w składzie gatunkowym lasów, ulega w ostatnim czasie osłabieniu, przez co jest bardziej narażona na choroby i szkodniki, a jej obumieranie mogłoby znacznie uszczuplić lokalne zasoby leśne. Tak więc różnorodność gatunkowa drzew (bioróżnorodność) jest niezbędna dla zachowania naszych lasów i przetrwania ich w trudnych warunkach. Innym przykładem adaptacji lasów do zmian klimatu jest prowadzenie przez Nadleśnictwo odpowiedniej gospodarki wodnej m.in. w ramach programu „Mała Retencja Nizinna". Ma on przeciwdziałać ekstremalnym zjawiskom pogodowym, takim jak susze i powodzie na obszarach leśnych.

Na miejscu, podążając ścieżką przyrodniczo edukacyjną, pani Natalia pokazała nam zbiornik, który jest jednym z elementów małej nizinnej retencji. Jego zadaniem, jak mogliśmy się dowiedzieć, jest przywracanie dobrego stanu osuszonych, m.in. przez zdewastowane systemy melioracyjne mokradeł. Tego rodzaju zbiorniki odgrywają istotną rolę w ochronie lasów - poprawiają bilans wodny i uwilgotnienie siedlisk leśnych, a także stanowią ważną ostoję wodnej fauny i flory oraz wodopoje dla zwierząt.

Przedostatnim punktem naszej wycieczki było zasadzenie przez nas lasu w ramach ogólnopolskiej akcji #sadziMy. Podstawowym celem tego działania jest zasadzenie drzew z udziałem lokalnej społeczności w swojej najbliższej okolicy. Po krótkim przeszkoleniu mogliśmy wszyscy z dużym zaangażowaniem i starannością wziąć się do pracy, przyczyniając się jednocześnie do zmiany składu gatunkowego drzew występujących w naszych lasach.         

Wyczerpani, ale zadowoleni z możliwości udziału w akcji oraz bardzo ciekawych zajęciach warsztatowych, udaliśmy się wreszcie na ostatni już punkt naszej wyprawy - ognisko przygotowane dla nas przez pracowników Nadleśnictwa Koło. Po dotarciu na miejsce mogliśmy, w miłej i niezwykle ciepłej atmosferze,  na łonie natury, wspólnie spędzić czas, rozmawiając oraz smażąc kiełbaski, a także inne przygotowanie wspólnie przysmaki.

Dzięki uczestnictwu w wycieczce dowiedzieliśmy się bardzo dużo na temat zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej w Nadleśnictwie Koło. Zrozumieliśmy, jak duża odpowiedzialność za stan naszych lasów, a pośrednio za stan naszego lokalnego klimatu spoczywa na leśnikach. O tym, że lasy są „płucami naszej ziemi " wie przecież każdy. Produkują one tlen, bez którego życie nie byłoby możliwe. Poza tym drzewostany łagodzą zmiany klimatyczne wpływając bezpośrednio na procesy globalne - wiążą dwutlenek węgla, będący podstawowym gazem cieplarnianym. Stąd właśnie w nich pokłada się nadzieje na zmniejszenie skutków ocieplenia.

Szanujmy więc lasy, sadźmy drzewa, bo one ratują nasz klimat.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Szkolny Zespół Projektowy

Wodorki

 

 

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok