Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

00

W dniu 10 maja odbyły się rozmowy online z przedstawicielami instytucji przyjmującej we Włoszech. Uczestnicy mobilności podczas indywidualnych rozmów pytani byli o zainteresowania, miejsca odbywania praktyk zawodowych, doświadczenie oraz znajomość języka angielskiego.

Uczestnictwo w projekcie daje możliwość przemieszczania się oraz podnoszenia kompetencji językowych zwłaszcza osobom z uboższych rodzin oraz terenów wiejskich, które w inny sposób nie mają możliwości zdobycia tego typu doświadczenia. Korzystanie z platform cyfrowych oraz nowoczesnych kanałów komunikacji wyposaży uczniów w kompetencje cyfrowe niezbędne na rynku pracy. Mobilności dadzą uczestnikom projektu możliwość poznania różnorodności kulturowej innych krajów, poznania nowych systemów edukacyjnych i nowoczesnych metod nauczania. Doświadczenia pozwolą na wzbogacenie u uczestników kreatywności oraz przedsiębiorczości.

Na podstawie przeprowadzonych rozmów uczniowie będą przydzieleni do miejsc odbywania praktyk zagranicznych.

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok