Zespół Szkół
Ekonomiczno - Administracyjnych

im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

Szkoła ponadpodstawowa (5 lat nauki): geografia

Szkoła ponadgimnazjalna (4 lata nauki): matematyka, język angielski

 

geodetaTechnik geodeta – jest to bardzo atrakcyjny kierunek, po ukończeniu którego absolwenci mają możliwość podjęcia nie tylko ciekawej, ale i dobrze płatnej pracy, m.in. w firmach geodezyjnych, urzędach biurach związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (wydziały geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami, wydziały katastru nieruchomości, ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej itp.). Zajęcia i praktyki nauczą wykorzystać poznane na zajęciach prawo geodezyjne i kartograficzne, korzystać z programów komputerowych stosowanych w geodezji i kartografii.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe, które trwają 4 tygodnie (w klasie trzeciej). Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne również w trakcie ćwiczeń terenowych (4 godziny w tygodniu).

Dyplom technika geodety otrzymuje absolwent, który potwierdzi kwalifikacje:

BUD. 18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów,

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami. 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkole, w trzeciej i czwartej klasie dla absolwentów gimnazjum oraz w klasie trzeciej i piątej (koniec I semestru) dla absolwentów szkół podstawowych. 

Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych, przede wszystkim na kierunkach: geodezja i kartografia z różnymi specjalnościami, m.in. pomiary geodezyjne, gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne, wycena nieruchomości, poligrafia. Ponadto na wszystkich innych kierunkach technicznych np. budownictwo lądowe i wodne, inżynieria środowiska, urbanistyka itp.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook