Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

W dniu 9 października 2023 r. odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące projektu ,,Mobili w Europie” w ramach przyznanej Akredytacji w Programie Erasmus+ 2021-2027 w konsorcjum składającym się z następujących organizacji: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – Koordynator Konsorcjum, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – Organizacja Wysyłająca oraz Zespół Szkół Technicznych – Organizacja Wysyłająca.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy 4 w zawodzie technik geodeta i technik organizacji turystyki. Pani Arleta Jaśniewicz – zastępca Dyrektora oraz Pani Aneta Ciesielska przedstawiły uczniom szczegółowo regulamin rekrutacji uczestników w mobilności, który obejmuje:

- podstawowe informacje o projekcie,

- warunki uczestnictwa w mobilności,

- procedurę rekrutacji,

- zasady organizacji zajęć przygotowawczych do stażu,

- prawa i obowiązki uczestnika,

- rezygnację uczestnika z udziału w projekcie,

- harmonogram naboru

- limity uczestników w poszczególnych zawodach i placówkach wysyłających oraz terminy praktyk

- wzór formularza rekrutacyjnego

- wzór Umowy z uczestnikiem projektu

- zgodę rodzica /opiekuna prawnego kandytata (ki)   

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook