Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
im. St. i Wł. Grabskich

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1. Uzyskały za poprzedni rok nauki ( rok szkolny 2022/2023) średnią ocen  4,21

2. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy (2022) nie może przekroczyć 650,00 zł netto, dla osoby samotnie wychowującej dziecko 740,00zł netto

3. Złożą pełną dokumentację wymaganą w regulaminie stypendium.

Wnioski wraz z dołączoną dokumentacją należy składać do 21 września 2023r. do wychowawców:

  • Wniosek o stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (zał. 1 do Regulaminu) WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY
  • Zbiorcze zestawienie potwierdzające status osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy 2022 (zał. 4 do Regulaminu) WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY również dochód 0zł dla osób, które w 2022r. ukończyły 18 lat ( np. pełnoletnie rodzeństwo)
  • Oświadczenie o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub w formie karty podatkowej (zał. 5 do Regulaminu) NIE WSZYSCY
  • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy czyli 2022 (zał. 6 do Regulaminu) WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY np. z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, otrzymane w poprzednim roku stypendia. Uwaga – do dochodu nie wliczamy świadczenia 500+
  • Oświadczenia: rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci; wnioskującego o sprawowaniu opieki przez jednego z rodziców (zał. 7 do Regulaminu) NIE WSZYSCY
  • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY
  • Dodatkowo obowiązkowo należy złożyć takie dokumenty jak:

- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2022r. dla wszystkich osób pełnoletnich wchodzących w skład gospodarstwa domowego nawet jeśli wynoszą 0 zł, dotyczy to np. pełnoletniego rodzeństwa które nadal się uczy lub samego wnioskodawcy czyli ucznia klasy 3 lub 4. Patrzymy na pełnoletność uzyskaną do końca 2022r. WSZYSCY

- zaświadczenie z gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego wraz z ilością ha przeliczeniowych NIE WSZYSCY stawka za 1ha przeliczeniowy wynosi 3288zł proszę ha przeliczeniowe z wszystkimi miejscami po przecinku pomnożyć przez tą kwotę

- zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta o zameldowaniu wszystkich członków gospodarstwa domowego wymienionych w zał.4na terenie województwa wielkopolskiego( wnioskodawca, którym jest uczeń, jego rodzice, rodzeństwo itd.) WSZYSCY

  • inne dokumenty określone w regulaminie stypendium ( KSERO AKTU ZGONU. ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI) NIE WSZYSCY

-      uczniowie klas 1, muszą dodatkowo dołączyć ksero świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzone za zgodność z oryginałem OBOWIĄZKOWO WSZYSCY PIERWSZOKLASIŚCI

Wniosek, regulamin i wymagane załączniki można uzyskać w sekretariacie szkoły lub  pobrać ze strony www.umww.pl Urząd/Departamenty/Departament Edukacji i nauki/Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

 W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości zapraszam do kontaktu z panią Marzeną Szteklarską.

PROSZĘ O JAK NASZYBSZE SKŁADANIE WNIOSKÓW I ZDOBYCIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW ZWŁASZCZA Z URZĘDU SKARBOWEGO I URZĘDU GMINY, ponieważ jeśli wniosek będzie złożony zbyt późno a będą w nim braki w dokumentacji lub błędy to może to spowodować negatywne rozpatrzenie wniosku.                                                                                        

                                                                                                                                      MARZENA SZTEKLARSKA

Przekierowanie na stronę TikTokPrzekierowanie na stronę TikTok